Jak wygląda procedura montażu paneli fotowoltaicznych?

01

Profesjonalny audyt techniczny z kosztorysem

02

Dobór odpowiednich KW

03

Wypełnienie odpowiednich dokumentów i montaż instalacji fotowoltaicznej

04

Zgłoszenie przyłączenia instalacji do PGE

SCHEMAT DZIAŁANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej składa się z:

 • paneli fotowoltaicznych – zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,

 • inwertera (falownika) - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny,

 • liczników zużycia i produkcji energii,

 • okablowania,

 • akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid).

Połączenie tych elementów ma zapewnić ciągłość przesyłu energii elektrycznej.

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 •  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

 • pozostałe podmioty prawa.

Ustawa Prawo energetyczne uwzględnia dwa tryby w przypadku przyłączenia mikroinstalacji do sieci:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia,

 • przyłączenie poprzez złożenie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia (w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci).

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. W dokumentacji powinny  się znaleźć:

 • schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji,

 • specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

 • elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z KRS lub z CEIDG,

 • pełnomocnictwo jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu Zgłaszającego.

DALSZE CZYNNOŚCI